Addakami ditoy a tumulong kadagiti pakaseknanyo maipapan iti Coronavirus (COVID-19)

Addaankami kadagiti grupo dagiti doktor, dagiti provider, ken dagiti eksperto a makitintinulong iti estado ken kadagiti lokal a departamento ti salun-at, kasta met iti Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ken iti World Health Organization (WHO). Kayatdaka a tulongan a mangammo ti maipapan iti Coronavirus (COVID-19) tapno maprotektaram ti bagim ken dagiti tattao iti aglawlawmo. No iti panagkunam ket kasapulan a maeksamenka, kayatmo a kasarita ti paraipaay ti panangtaripato iti salun-at, kasapulam ti medikal a panangtaripato, wenno addaanka kadagiti saludsod maipapan kadagiti bukodmo a gastos ken dagiti benepisiom, makatulongkami.  

Importante la unay ti pannakaeksamen. Sobra nga importante nga no nagpositibo ti eksamenmo para iti Coronavirus (COVID-19), ket maagasanka a dagdagus agingga’t mabalin. Tapno makatulong iti daytoy, i-waive mi ti cost-sharing dagiti miembro para iti pannakaeksamen ken dagiti panagbisita kadagiti provider a mainaig iti panakaeksamen. I-waivemi metlang iti cost-sharing ti miembro para iti panagpaagas para iti Coronavirus (COVID-19) agingga’t Mayo 31,2020 para iti Medicare Advantage, Medicaid, Individual ken Group Market a fully insured a plano ti salun-at.

Ammuen ti ad-adu pay maipapan iti pannakasakop para it eksamen, panagbisita, panagpaagas ken dagiti kanayonan nga benepisio. No adda dagiti saludsodmo, tawagan ti numero nga adda ayan iti ID kardmo kas miembro wenno ag-sign-inka iti accountmo iti planom iti salun-at

Agkaykaysatayo, matulongandaka a mangprotektar iti salun-atmo ken iti salun-at dagiti ipatpategmo.

Kabaruan nga update iti Coronavirus (COVID-19)

  • Ti UnitedHealth Group ket ikarida ti $1.5 billion iti kanayonan nga suporta tapno makatulong ken mataripato dagiti indibidual, customer ken partners nga pagserserbi-an mi. Basaen ti adadu pay  
heart-hand

Tulong iti Coronavirus a pannakasakup

Kayatmi a palakaen ti panangsapul iti pannakasakup para kenka. 

  • Ania dagiti masakupan para iti Coronavirus (COVID-19)
  • Ania iti aramiden no kasapulam a eksamen
  • Kasanomi a supsuportaran dagiti tattao nga addaan nangato peggad
  • Kanayonan a mapagtalkan nga impormasion
telehealth

Makikatuntong iti maysa tagaipaay ti taripato ti salun-at manipod iti pagtaengan

Mabalinmo ti makisao iti paraipaay ti panangtaripato iti salun-at manipud iti pagtaengam.

  • 24/7 access iti paraipaay ti panangtaripato iti salun-at
  • Rutina ken kasapulan unay a medikal a panangtaripato
  • Dagiti physical, occupational ken speech therapy
  • Outpatient a panangtaripato iti panagtigtignay 

Makatulong nga impormasion maipapan iti Coronavirus (COVID-19)

Dagiti Kanayon a Maisaludsod

Pinagtitiponmi dagiti Kadawyan a Salsaludsod maipapan iti Coronavirus (COVID-19) tapno matulongan dagiti miembro nga alisto a makabirok kadagiti impormasion.

Kasano nga katungtungen dagiti ubbing maipapan iti Coronavirus (COVID-19)

Dagiti ubbing ket mabalin nga mariknada ti stress, agaramid kalukuan wenno madida kayat makisao. Ni Dr. Deneen Vojta, Chief Medical Officer iti UnitedHealth Group, pediatrician ken ina, ket mangited iti balakad maipapan iti no ania ti ibaga kadagiti annakyo.

Ti CDC ket addaan iti kabaroan nga impormasion panggep iti Coronavirus (COVID-19)

Panangilibak

Dagiti benepisio a nailawlawag iti daytoy a website ket ilawlawagna dagiti pederal a makalikaguman ken nasional a polisia ti UnitedHealthcare, dagiti kanayonan a benepisio a mabalin nga adda kadagiti dadduma nga estado ken babaen ti dadduma a plano .

Daytoy a pahina ket ilawlawagna dagiti benepisio nga ituktukonmi kadagiti amin a miembro kadagiti amin nga estado. Iramanda met dagiti pederal a makalikaguman. Nalabit ad-adu dagiti adda a benepisio kadagiti dadduma nga estado ken kadagiti dadduma a plano. Nangaramidkami kadagiti pagalagadan ken pagtuladan a mabalin nga agaplikar kadagiti produktomi bayat dagitoy a tiempo. Dagiti impormasion ket sumario ken mabalin a mabaliwan. Para iti kanayonan nga impormasion, kontakem ti representatib ti akawntmo wenno tawagam ti numero iti ID kardmo kas miembro.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software