Health Plans for District of Columbia

Dagiti plano a Medicare Advantage nga idiayami para kadagiti tattao a kwalipikado para iti agpada a Medicaid ken Medicare Parts A ken B. Ikkannaka dagiti plano mi iti ad-adu a benepisyo ken paset ti plano ngem iti Original Medicare. Ken maawatmo latta amin a benepisyom iti Medicaid.

Idiaya mi ti 2 plano ti salun-at iti District of Columbia

I-filter segun iti Tawen ti Plano

Kitkitaenyo ti Amin a Resulta

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-045

H2228-045

Binulan a Bayad iti Seguro: $0.00*

* Dagiti mabayadam ket nalabit a kas kababa ti $0, depende iti lebel ti pannakabalin nga ma-kwalipikar iti Medicaid. H2228-045


Daytoy a Plano para kadagiti Espesyal a Kasapulan ket para kadagiti tattao nga addaan iti Medicare Part A ken B ken Medicaid. Idiayana ti ad-adu a benepisyo ken banbanag ngem iti orihinal a Medicare. Ken agtalinaed latta dagiti benepisyom iti Medicaid. Mainayon pay kadagiti ekstra a benepisyo, sakupen ti plano dagiti ospital, doktor ken ag-agas.

Daytoy a plano ket sidadaan a mausar iti amin a county.

Dagiti Benepisyo ken Paset ti Plano

 • Masakupan ti Seguro para iti Dental

  $2,000 agturong kadagiti serbisio a dental.

 • Katalogo ti Benepisyo a Produkto ti Salun-at

  Up to $500 in credits to buy health products you may need.

 • Baddang para ti Transportasyon

  Agingga’t 24 a one-way a pagluganan tunggal tawen.

Addaanka kadagiti saludsod?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP) H2228-045-000

H2228-045-000

Binulan a Bayad iti Seguro: $0.00*

* Dagiti mabayadam ket nalabit a kas kababa ti $0, depende iti lebel ti pannakabalin nga ma-kwalipikar iti Medicaid. 


Daytoy a Plano para kadagiti Espesyal a Kasapulan ket para kadagiti tattao nga addaan iti Medicare Part A ken B ken Medicaid. Idiayana ti ad-adu a benepisyo ken banbanag ngem iti orihinal a Medicare. Ken agtalinaed latta dagiti benepisyom iti Medicaid. Mainayon pay kadagiti ekstra a benepisyo, sakupen ti plano dagiti ospital, doktor ken ag-agas.

Daytoy a plano ket sidadaan a mausar iti amin a county.

Dagiti Benepisyo ken Paset ti Plano

 • Masakupan ti Seguro para iti Dental

  $2,000 agturong kadagiti serbisio a dental.

 • UnitedHealthcare® At Home

  Coordinated health care provided in the convenience of your own home at no extra cost.

 • Benepisyo Dagiti Produkto ti Salun-at

  Agpatingga iti $500 a kredito tapno agorder manipud kadagiti katalogo para kadagiti produkto para iti salun-at a mabalin a kasapulam.

Addaanka kadagiti saludsod?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software