Iti doble nga plano ti salun-at ket mabalinnaka tulungan nga gumatang ti nasalun-at nga makan nga awan ti bayad na.

Ti nasayaat ng makan ket napateg para iti nasayaat nga salun-at. Ngem ti panagpangan ti nasalun-at ket narigat ti limitado nga gastosen. Ti pakamammomi daytoy, ti UnitedHealthcare ket nagaramid ti baro a benepisio ti salun-at nga awawagen nga “nasalun-at nga makan.” A kas ti nagan na, ti nasalun-at nga benepisio ti makan ket tulungan na dagiti tao nga gumatang ti nasalun-at nga makan. Daytoy ket mairaman kadagiti kaadduan nga doble ti plano ti salun-at ti UnitedHealthcare para iti 2021.

Dagiti doble a plano ti salun-at ket para kadagiti tattao nga agpada nga addaan ti Medicaid ken Medicare. Ti nasalun-at nga makan ket maysa iti adu nga surok a doble nga benepisio nga mabalin mo nga maala ti doble nga plano ti salun-at. Kitaem amin nga sabali pay nga benepisio ti doble nga plano ti salun-at a mabalin nga maited.

Ti benepisio ti nasalun-at nga makan ket matulunganna dagiti miembro nga aramiden ti dolyar ti makan da nga makaadayo.

Ti benepisio ti nasalun-at nga makan ket kasla adda ti libre nga makan.

Ti benepisio ti nasalun-at nga makan ket matulungan na dagiti miembro ti doble nga plano ti salun-at na nga mabinnat ti binulan da nga gastosen ti makan. Ti umuna nga aldaw ti kada bulan, dagiti miembro ket makaal-ala ti nakaurnos nga babaydan nga utang nga nakakabil ti kard nga bayadam paylaeng ti gatangem ket mangkissay ti kuartam no gumatang ka. Gumatgatang da dagiti sakada, ket usaren da ti kard nga mangkiskisay ti kuarta no gumatang da. Aniaman nga mabalin nga ginatang da ket dagos nga maikissay ti tutal na babaen ti panangusar ti utang. Awan ti babayadan dagiti miembro. Iso daytoy ket kasla addaan ka ti libre nga makan nga awan ti utang na.

Ti dadduma nga doble nga plano ti salun-at ket mangmangted kadagiti miembro ti kaadu ti $60 binulan. Panunutem daytoy nga kasla awan ti utang ti makan. Ket makitam no kasano makatulong ti benepisio ti nasalun-at nga makan kadagiti tao nga ababa ti kita na nga makaaramid ti dolyar ti makanda nga makaadayo.

Kitaem no kasano nga agkurri ti benepisio ti nasalun-at nga makan ti UnitedHealthcare. Buyaem daytoy mabuya. 

Detalyado nga Surat ti Nasalun-at nga Makan

[UnitedHealthcare nga logo]

Huy! Kasanom kayat ti bassit nga surok nga kuarta tapno makagatang ti naimas nga makan?

Adda kami kaniam ti makan?

Segurado nga adda kami!

Kayat ti UnitedHealthcare nga tulunganka nga mangan ti nasalun-at, ngem no maminsan ammo mi nga ti gumatang ti namayat nga banag ket nangina.

Isu nga mangmangted kami ti binulan nga utang tapno makagatang ti nasalun-at nga makan!

Amin daytoy ket paset ti Doble nga Kumpleto nga Plano ti UnitedHealthcare, ti plano ti salun-at para kadagiti tao nga adda ti Medicare ken estado nga tulong na.

Kastoy ti panagkurrina:

Ti nasalun-at nga makan nga utang mo ket dagos nga maikabil ti kard nga bayadam paylaeng ti gatangem ket mangkissay ti kuartam no gumatang ka nga maalam, tapno mausar mo dagiti benepisiom nga dagos!

Daytoy ket simple laeng!

Iti nasalun-at nga makan nga utang mo ket mabalin mo nga maalan mangrugi ti umuna nga aldaw ti kada bulan. Seguradoem nga mausar mo ida amin ta awan dan ton ti udi nga aldaw ti bulan.

No madim ammon no mano pay natidda ti aniaman nga oras, kitaem laeng ti balansem online nga usar ti website ti miembro. Iddiay mo met laeng masapulan dagiti kasali nga aglaklako iti saggabassit, ti agpada nga nasional ken lokal nga tiendaan. Naglaka laeng!

Intan gumatangen!

Mapan ka laeng ti paboritom nga aglaklako iti saggabassit diay listahan, punnoem ti kariton mo ti namayat nga banag gapo ti listahan mi ti mabalin nga makan ken ipadalan mo laeng ti kard mo ti ayan ti rehistro tapno mausar mo ti benepisiom.

Ania ti namayat nga banag? Manen, simple laeng daytoy…prutas ken nateng, karne ken lames, dagiti produkto iti paggatasan ken adu pay.

Iramanmi met laeng dagiti nasingsingayan a nasustansia nga mainum akas Ensure ken Boost.

Itabuy daka met laeng nga binnaten ti utang mo ti nasalun-at nga makan ti kayam nga kaadayo na. No makakita ka ti magatang nga no gumatang ka ti maysa ket makaala ka ti maysa nga awan bayad na, alaemon!

Isu met laeng dagiti kupon ti tiendaan ken dagiti aldaw nga adda ti nasingsingayan nga kissay ti presio ti magatang – gundawayam dagiti amin nga ited da nga kayam tapno mausar mo nga pirmi ti kuartam! Madim liplipatan, ti nasalun-at nga makan nga utang mo ket awan ton ti udi nga aldaw ti bulan.

Ti Benepisio ti nasalun-at nga Makan. Nasayaat nga nayon ti Doble nga Kumpleto nga Plano ti UnitedHealthcare, ken nasimple nga pamuspusan ti nasalsalun-at nga biag.

[Makasursuro ti Adu Pay.

Madi nga Miembro? Makisau ti lokal nga ahente tapno makasursuro ti adu pay wenno bisitaen ti UHCCommunityPlan.com tapno makasapul dagiti pagpilian.

Miyembro kayo kadin? Aglog in ka ti website para ti miembro tapno:

 • I-activate ti kard mo
 • Kitaen ti balansem
 • Kitaen ti nakitaripnong nga aglaklako ti saggabassit ti lugar mo
 • Kitaen ti listaan dagiti mabalin nga nasalun-at nga makan
 • Ken adu pay

[Saan nga inraman:

 • AMIN A PLANO Dagiti plano ket nakaseguro babaen iti Kompania ti UnitedHealthcare Insurance wenno iti maysa kadagiti kakadduana a kompania, maysa nga organisasyon ti Medicare Advantage nga addaan iti kontrata iti Medicare ken kontrata iti State Medicaid Program. Ti panagpalista iti plano ket depende iti pannakapabaro ti kontrata ti plano iti Medicare.  
 • NEW JERSEY Dagiti plano ket nakaseguro babaen iti UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP), maysa nga organisasyon ti Medicare Advantage nga addaan iti kontrata iti Medicare ken kontrata iti Medicaid nga Programa ti Estado. Iti panakapalista ayan ti plano ket maidepende iti pannakabaro iti kontrata. Masapul nga usaren dagiti miembro dagiti mangipapaay ti grupo dagiti agam-ammo nga makatulong iti plano, dagiti botika, ken dagiti tagai-ted ti DME (Natibker a Medikal a Ramramit). Maipalistanto dagiti miyembro iti masakupan ti seguro para iti naireseta nga agas iti Medicare Part D ken awtomatiko a maikkat iti listaan manipud iti sabali a Medicare Advantage wenno masakupan ti seguro para iti naireseta nga agas iti Medicare Part D.
 • MASSACHUSETTS Ti UnitedHealthcare SCO ket maysa a Coordinated Care a plano nga addaan iti Medicare a kontrata ken kontrata nga makadduaan iti Commonwealth iti Massachusetts Medicaid a programa. Ti panagpalista iti plano ket depende iti pannakapabaro ti kontrata ti plano iti Medicare. Daytoy a plano ket boluntario a programa a sidadaan para iti siasinoman a65 ken natataeng a kualipikado para iti MassHealth Standard ken Original Medicare. No addaanka iti MassHealth Standard, ngem dika kualipikado para iti Original Medicare, adda maikarika latta nga agpalista iti MassHealth Senior Care Option a plano ken umawat iti amin a benepisio ti MassHealth babaen iti SCO a programami.
 • TENNESSEE Pakaammo: Ti TennCare ket saan a agrebbeng para iti panagbayad para kadagitoy a benepisio, malaksid para iti maiyannatup a gatad ti cost sharing. Ti TennCare ket saan a agrebbeng para iti panagsigurado iti kinaadda wenno kalidad dagitoy a serbisio. Aniaman a nayon a benepisio ti Medicare a nasao iti daytoy a surat iti ngato ti Original Medicare ket maipakat laeng iti benepisio iti Medicare ken saanna nga ipakita ti nangatngato a benepisio iti Medicaid.
 • ARIZONA Dagiti nakakontrata nga serbisio ket gasgastosan da ti paset ti kontrata kadua ti Estado ti Arizona.
 • DAGITI LINAON TI BENEPISYO TI MAKAN: Dagiti benepisio, dagiti feature ken/wenno dagiti device ket agbaliwbaliw depende iti plano/lugar. Dagiti limitasyon ken madi nairaman nga banag ket mayaplikar. Dagiti madi nausar nga utang para iti nasalun-at nga makan ket malpas nga binulan.

Y0066_200811_030808_M

Ania nga tipo ti magatang ti mabalin mo nga gatangen?

Dagiti utang ti nasalun-at nga makan ket mabalin nga usaren tapno makagatang ti adu nga klase ti magatang. Dagiti utang ti nasalun-at nga makan ket awaten da met laeng ti adu nga tiendaan, mangrugi ti bassit nga tiendaan ken karruba na nga tiendaan ginggana ti dadakkel nga nasional nga aglaklako ti saggabassit akas Walgreens ken Walmart.

Punnoem ti basket mo ti nasalun-at nga magatang.

Usar ti nasalun-at nga makan nga utang mo, makagatang ka ti adu nga klase nga naaprubahan nga magatang, akas:

 • Dagiti prutas ken nateng
 • Karne ken lames
 • Dagiti itlog, keso, gatas ken adu pay a produkto iti paggatasan
 • Dagiti buo nga bukel, mani, bukel ken palaman
 • Dagiti gapo ti mula nga taba/mantika
 • Dagiti supplemental nga mainom akas Boost® ken Ensure®
 • Ken adu-ado pay!

Dagiti utang ti nasalun-at nga makan ket mainayon kadagiti utang tapno makagatang kadagiti OTC nga produkto ti salun-at.

Mabalin nga nangngeg mon dagiti utang tapno makagatang dagiti salun-at nga produkto. Dayta ti maysa pay nga popular nga doble nga benepisyo nga kasali ti kaadduan nga doble nga plano ti salun-at. Daytoy ket ipalubos na dagiti miembro nga gumatang ti gasut ti over-the-counter (OTC) nga magatang nga mainaig ti salun-at nga awan ti bayad na. Dagiti utang ti nasalun-at nga makan ket nakalasin kadagiti utang ti salu-at nga produkto. Makaala ka dagiti nga dua kadua ti doble nga plano ti salun-at gapo ti UnitedHealthcare. Ken no pagnayunem ida, dayta ket adu met laeng nga kuartan.

Kitaen dagiti plano ti UnitedHealthcare iti lugarmo.

Laglagipem koma: Ti mabalinmo a maala a doble’t-pakaikarianna a plano ket agdepende iti pagnanaedam a lugar. Tapno agbirok iti plano ti UnitedHealthcare Dual Complete® a para kenka, agbirokka koma kadagiti plano iti estadom. 

Adda Pay La Saludsodmo?

Addakami ditoy tapno tumulong.

Awagandakami iti:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. agingga 8 p.m. lokal nga oras, 7 aldaw tunggal lawas.

Alaen ti Libre a Giya iti Doble nga Planom

Ti kiddawmo ket balligi a naidatag.

Pagyamanan, ti Pagsurotan ket umayen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software