Ti Nabigador ket makatulong ti nalaklaka nga panagbiag para iti doble nga plano ti salun-at dagiti miembro.

Naipost: Oktubre 15

Petsa ti Kaudian a Pannaka-update Nobiembre 17, 2020

Iti biag ket madi nga nalaka para kadagiti tao nga addaan ti agpadda nga Medicare ken Medicaid na. Adu nga tao nga doble’t-pakaikarianna para iti Medicare ken Medicaid ket adda ti nakaro nga pakasaritaan ti salun-at na. Mabalin nga masapul danga mangkita iti numero ti dadduma nga tagataripato nga regular nga base. Mabalin da met laeng nga mangkita kadagiti mangbagbaga ti salun-at para iti depresyon wenno panagdanag. Ken dagiti therapist tapno makatulong da iti sakit ken panaggaraw. Mabalin nga masapul da met laeng ti nasingsingayan nga gamit nga medikal wenno tulong ti transportasyon.

Mabalin nga mausar ti adu nga oras ken pigsa tapno makiurnos ti adu nga tagataripato ken serbisio. Para kadagiti tao nga doble’t-pakaikarianna para ti agpada nga Medicaid ken Medicare, ti tarabaho para kadagiti papeles ket mabalin nga nagulo.

Ti Nabigador ket agserserbi nga maymaysa nga kontak mo tapno makatulong ti masapul mo nga panangtaripato.

Dagiti doble a plano, wenno dagiti Doble nga Plano iti Nasingsingayan a Kasapulan, ket para kadagiti tattao a kualipikado para iti agpada nga Medicare ken Medicaid. Dagiti Doble nga plano ti salun-at ket isali na dagiti surok nga benepisio tapno makatulong nga mapalaka dagiti pangta nga sangsangoen dagiti doble’t-pakaikarianna nga miembro. Dagiti dadduma nga surok nga benepisio ket masakupan na dagiti panangtaripato ken serbisio nga mangilabes iti Medicaid ken Medicare. Dagiti dadduma nga serbisio ket pagbalinen na nga nalaklaka para kadagiti doble ti plano ti salun-at na nga miembro tapno magawayanda ti panangtaripato kaniada. Kadaytoy nga sumrek ti Nabigador.

Kasano nga tumultulong ti Nabigador kadagiti meimbro iti doble’t-pakaikarianna?

No adu ti masapul mo nga panangtaripato, ket adda agpada nga Medicaid ken Medicare mo, mabalin ka marigatan nga makaserrek ti sistema ti panangtaripato ti salun-at. Madi ya nga namayat nga adda ti tao nga tumulong nga mangturung kenka ken tumulong nga mangsungbat dagiti saludsod mo? Ti Nabigador ket iso ti tao nga papanam tapno matulungan naka dagiti kada addang mo ti panagpagna ti salun-at mo. Awan ti bayad na daytoy nga serbisio.

Kas ti ibagibaga ti nagan na, iti Nabigador mo ket matulungan naka nga:

  • Agaramid ti plano nga makatulong dagiti saludsod gapo ti medikal, transportasyon ken masapul mo nga makan
  • Mang-iskedyul dagiti panangpapan ken tranportasyon nga mapan ti doktor, dentist wenno botika
  • Adalen dagiti benepisiom tapno matulungan naka nga mausar nga nalaing ti planom.
  • Tumulong nga mangsegurado nga sika ken dagiti tao nga mangtartaripato kaniam ti balay ket isu ti masapul mo

Ti Nabigador ket iso ti papanam para iti tulong.

Para kadagiti miembro nga doble ti plano ti salun-at na, ti nabigador ket agserserbi nga maymaysa nga makontak mo. Ti Nabigador mo ket natalek nga parasurom. Ti tao nga makasursuro kadagiti banag nga mangipangta ti salun-at mo. Iti Nabigador mo ket agtarabaho para kenka, para ti pamilyam ken ti tagataripatom tapno masegurado nga maalam ti masapul mo nga panangtaripato.

Mabalin nga daytoy ket narigat, nadaras nga nagulo nga lubong para kadagiti doble’t-pakaikarianna ken kualipikado ti agpada nga Medicaid ken Medicare. Ti addaan ti doble nga plano ti salun-at ket mabalin makatulong nga palakaen ti banbanag. Ngem napinpintas nga adda ti Nabigador nga maawagam tapno makaala kadagiti sungbat ken surok nga tulong no masapul mo.

Kitaen dagiti plano ti UnitedHealthcare iti lugarmo.

Laglagipem koma: Ti mabalinmo a maala a doble’t-pakaikarianna a plano ket agdepende iti pagnanaedam a lugar. Tapno agbirok iti plano ti UnitedHealthcare Dual Complete® a para kenka, agbirokka koma kadagiti plano iti estadom. 

Adda Pay La Saludsodmo?

Addakami ditoy tapno tumulong.

Awagandakami iti:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. agingga 8 p.m. lokal nga oras, 7 aldaw tunggal lawas.

Alaen ti Libre a Giya iti Doble nga Planom

Ti kiddawmo ket balligi a naidatag.

Pagyamanan, ti Pagsurotan ket umayen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software