Mapan iti kangrunaan a linaon
Para Kadagiti Miembro (Aglukat iti Baro nga Tab)
Kangrunaan a Linaon

5 dagiti kangrunaan a banag a masapul nga ammo no agpilpilika iti doble a plano iti salun-at?

Naipakdaar: January 17, 2020

Petsa ti kaudian a pannakapabaro: Disiembre 06, 2022

Makariro dagiti sasao para iti salun-at ken seguro ti salun-at. Ngem no addaanka iti agpada a Medicaid ken Medicare, nakarkaro manen. Iti UnitedHealthcare, ti kari a palakaen dagiti bambanag ti giyami kadagiti iti amin nga ar-aramidenmi. Iti daytoy nga artikulo, kayatmi a palakaen a maawatan ti sumagmamano a napapateg a punto maipapan kadagiti doble a plano iti salun-at. 

Alaem ti libre a giya iti doble a plano

 Amin a masapul a maammoam maipapan kadagiti Doble a Plano kadagiti Nasingsingayan nga Kasapulan a napaminsan, nanam-ay a giya.

1. Ania ti kayat a sawen ti “dual” ken “dual-eligible”

Ti doble ket kapadpada met laeng ti sao nga “dua” weno “agpada.” Iti kaso dagiti doble a plano iti salun-at, kayat a sawen ti doble a dagitoy a plano ket para kadagiti tattao nga addaan agpada iti Medicaid ken Medicare. Ti “doble’t-pakaikarianna” ket sao a mangiladawan kadagiti tattao a maikari, wenno kualipikado, a makaawat kadagiti benepisio agpada iti Medicaid ken Medicare. Dagitoy a tattao ket maaw-awagan met kas “doble’t-pakaikarianda.”

2. Doble a plano iti salun-at wenno doble a plano para iti naisangsangayan a kasapulan? Ania ti pagdumaanda?

Zip: Siro. Nada. Awan ti pagdumaanda. Usarem man ti doble a plano, doble a plano iti salun-at, doble a plano para iti naisangsangayan a kasapulan wenno uray pay ti napaababa a DSNP, amin dagitoy ket maymaysa ti kayatda a sawen. Iladawanda ti kita ti plano ti salun-at a nairanta a nadisenio tapno masabetda dagiti kasapulan dagiti tattao nga addaan agpada iti Medicaid ken Medicare.

3. Pagtiponen kadi ti doble a plano ti salun-at ti Medicaid ken Medicare iti maymaysa a plano?

Makariro daytoy iti adu a tattao, ngem ti sungbat ket saan. Saan a sukatan ti dua a plano ti salun-at ti planom iti Medicaid. Mapagtalinaedmo ti planom iti Medicaid, ken maalam latta met amin a benepisio iti Medicaid a maaw-awatmo ita. Ti doble a plano iti salun-at ket maysa a kita ti plano ti Medicare Advantage. Sukatannanto ti agdama a planom iti Medicare. Ken, iramanna ti saklaw para iti naireseta nga agas ken adu pay a sabali a benepisio ken pakausaran a saanmo a maala iti Original Medicare.* Para iti ad-adu pay a detalye, kitaen ti "Mapukawko Kadi Dagiti Benepisiok iti Medicaid?" nga artikulo.

4. Kaanoka a mabalin nga agpalista iti doble a plano iti salun-at?

Adda dagiti pagalagadan a mangkontrol nu kaanoka a makapalista iti doble a plano iti salun-at. Inton damo nga agbalinka a kualipikado para iti Medicare, maaddaanka iti Pakauna a Panawen ti Panagpalista (IEP). Ti bukodmo nga IEP ket ti 7 a bulan a panawen a:

  • Mangrugi 3 a bulan sakbay ti bulan nga agbalinka a 65
  • Iramanna ti bulan a panagbalinmo a 65
  • Aglippas iti 3 a bulan kalpasan ti bulan a panagbalinmo a 65

Nu addaanka iti pangkualipika a pasamak iti biag, mabalinmo ti agpalista babaen iti panangusar iti Panawen ti Espesial a Panagpalista (SEP). Ti panangiyakar wenno pannakapukaw iti sakupmo iti seguro ket banag laeng nga 2 pangarigan dagiti pangkualipika a pasamak iti biag. Ngem ti tiempo a masapulmo ti agpalista ket mabalin a naiduma depende iti rason para iti bukodmo a SEP.

Adda met laeng ti Tinawen a Panawen ti Panagpalista ti Medicare (AEP). Maaramid ti AEP manipud Oktubre 15 agingga Disiembre 7 tunggal tawen. Siasinoman a maikari ket mabalin nga agpalista wenno iyakar ti planoda iti Medicare bayat ti AEP. Mairaman ditoy no kayatmo ti umakar manipud iti Original Medicare laeng agturong iti doble a plano iti salun-at.

Apaman nga agpalistaka, saanmo a masapul ti agpabaro iti doble a plano iti salun-at. No la ketdi agtalinaedka a maikari, awtomatiko a mapabaro ti doble a planom ti salun-at iti tunggal tawen. Ngem masapulmo ti agpa-recertify a tinawen para iti Medicaid tapno agtalinaedka a kualipikado para iti doble a plano ti salun-at.

5. Sadino met ti sumrekan ti UnitedHealthcare Dual Complete®?

Ti “Dual Complete” ti brand name para kadagiti doble a plano ti salun-at nga ididiaya ti UnitedHealthcare. Nasurok a 40 a tawenen nga agserserbi ti UnitedHealthcare kadagiti tattao nga addaan kadagiti naisangsangayan a kasapulan iti salun-at. Ita, serserbian ti UnitedHealthcare ti ad-adu a miembro a doble’t-pakaikarianada iti ad-adu nga estado ngem iti sabali pay a kompania ti panangtaripato iti salun-at.1

Saanmo a makita ti birbirokem?

Ti UnitedHealthcare ket addaan iti libre nga online a listaan ti rinibo a medikal a sasao ken dagiti kayat a sawen dagitoy. Maawa-wagan daytoy nga Just Plain Clear ken awanen ti dakdakkel pay ngem iti glosariona. 

TIP: Inayon ti link iti listaan dagiti paboritom tapno nalakam a masarakan ti library iti aniaman nga oras a kasapulam daytoy iti masakbayan.

Kitaen dagiti plano ti UnitedHealthcare iti lugarmo

Mabalin ang agbaliw dagiti benepisio ti Dual-eligible wenno Medicaid a plano depende iti pagnanaedam. Agbirok segun iti ZIP code mo tapno masarakam ti kasayaatan a plano a makasabat kadagiti kasapulam para ti taripato iti salun-at.

*Dagiti benepisio ken dagiti features ket agduduma depende iti plano/lugar. Agaplikar dagiti limitasion ken dagiti eksklusion.
1Bingay iti merkado ti CMS iti datos ti panagpalista iti Agosto 2021. 

Adda pay saludsodmo

Addakami ditoy tapno tumulong

Awagandakami iti:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. agingga 8 p.m. lokal nga oras, 7 aldaw tunggal lawas.

Adda pay saludsodmo

Addakami ditoy tapno tumulong

Awagandakami iti:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 a.m. agingga 8 p.m. lokal nga oras, 7 aldaw tunggal lawas.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software