Medicare a Plano ti Naisangsangayan a Kasapulan: Ania dagitoy ken kasatnuda nga agtignay?

Ti “naisangsangayan a kasapulan” ket nalawa a termino a mangiladawan kadagiti tattao a sumangsango ti nadumaduma a parikut. Nalabit nga addaanka ti disabilidad. Wenno nakaru, agdama a medikal a parikut. Ti nababa a birok ket nalabit nga adda ti papelna. Daytoy nga artikulo ipalawagna dagiti nadumaduma a klase ti plano ti salun-at para kadagiti tattao nga addaan ti naisangsangayan a kasapulan. Nu daytoy ket para kenka, maysa a kameng ti pamilya wenno nu sika ket caregiver, nasayaat nga ammoen amin nga opsionmo.

Nu sika ket dual-eligible, nalabit a kaadduan kadagiti bayadam ket masakupan.

Kasatnu nga agtinay ti Medicare a Plano ti Naisangsangayan a Kasapulan

Ti Medicare a Plano ti Naisangsangayan a Kasapulan (Medicare Special Needs Plans, SNPs) ket klase ti Medicare Advantage Plan. Amin a Medicare Advantage a plano ket nasken a sakupen ti agpada a serbisio ti Medicare. Ngem dadduma a Medicare SNPs ket para kadagiti tattao nga addaan ti ispesipiko a sakit ken karit. Dagitoy a plano ket nalabit a naaramid para kadagiti benepisio, doktor ken pilpili ti agas a maipadis kadagiti kasapulan ti grupo a serserbianda.

Ti 4 a klase ti Medicare a Plano ti Naisangsangayan a Kasapulan.

  1. Ti Dual a Plano ti Naisangsangayan a Kasapulan (Dual Special Needs Plans, D-SNPs) ket nadisenio para kadagiti tattao nga addaan iti agpada a Medicaid ken Medicare. (Dagitoy a tattao ket maaw-awagan met kas “dual-eligible.”)
  2. Ti Plano ti Nakaru a Naisangsangayan a Kasapulan (Chronic Special Needs Plans, C-SNPs) ket nadisenio para kadagiti tattao nga addaan ti nakaru wenno makabaldado nga akaba a termino a parikut ti salun-at. Dagiti dadduma a plano ket para laeng kadagiti tattao nga addaan ti naipadung a kondision, kas ti nakaru a panagpalya ti puso, diabetes wenno saan a nasayaat a panagtignay ti cardiovacular.
  3. Ti Plano ti Nainstitusionalan a Naisangsangayan a Kasapulan (Institutional Special Needs Plans, I-SNPs) ket nadisenio para kadagiti tattao nga agnanaed iti sayud ti pagtaraipatoan kas ti nursing home, wenno mangala ti nursing care iti pagtaengan.
  4. Plano ti Nasalindeg iti Nainstitusionalan a Naisangsangayan a Kasapulan (Institutional-Equivalent Special Needs Plans, IE-SNPs) ket nadisenio para kadagiti tattao nga agnanaed ti assisted living facility ken mangal-ala ti agpada a klase ti taripato kas ti skilled nursing facility.

Sagmano ti pannakipaset ti Medicare a Plano ti Naisangsangayan a Kasapulan?

Nu agpada nga addaanka ti Medicaid ken Medicare, nalabit a kaadduan kadagiti bayadam ket masakupan para kenka. Nu awananka ti Medicaid, ti apag-usto a baydam ket dumepende iti pilyem a plano. Ti kabuklan, bayadam ti kangrunaan a gatad ti panagala ti Medicare Advantage a plano.

Kitaen dagiti plano ti UnitedHealthcare iti lugarmo.

Laglagipem koma: Ti mabalinmo a maala a doble’t-pakaikarianna a plano ket agdepende iti pagnanaedam a lugar. Tapno agbirok iti plano ti UnitedHealthcare Dual Complete® a para kenka, agbirokka koma kadagiti plano iti estadom. 

Bisitaen ti UHCMedicareSolutions.com tapno ammoen panggep ti C-SNPs, I-SNPs, ken IE-SNPs nga idiayami.

Adda Pay La Saludsodmo?

Addakami ditoy tapno tumulong.

Awagandakami iti:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 a.m. agingga 8 p.m. lokal nga oras, 7 aldaw tunggal lawas.

Alaen ti Libre a Giya iti Doble nga Planom

Ti kiddawmo ket balligi a naidatag.

Pagyamanan, ti Pagsurotan ket umayen.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software