Mapan iti kangrunaan a linaon
Para Kadagiti Miembro (Aglukat iti Baro nga Tab)
Kangrunaan a Linaon

Kasapulam kadi ti tulong iti panagsapul iti plano? Addakam ditoy a tumulong.

Direktorio ti Mangipapaay Serbisyo

Hawaii, Honolulu, Kalawao, Kauai ken Maui Counties

Nakatutokkami iti panangpasayaat iti salun-at ken kinakaradkadmo. Addaan dagiti miembro iti akses kadagiti espesial a serbisio ti salun-at ti ugali, a kaibilangan ti salun-at ti panunot ken mabalin a kairamanan ti panangagas iti panagusar iti substansia. Mabalin nga agbaliw dagiti serbisio iti pannakasaklaw depende iti kualipikasion. 

Agbirok kadagiti tagaipaay iti serbisio, klinika ken dagiti sentro ti panagagas

Agsapul ti Agas

Daytoy nga opsyon ti panagsukisok ket sidadaan laeng para kadagiti agus-usar ti desktop.

Biroken dagiti agas a sakupen iti UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO D-SNP)

Dagiti Pormulario

Mangapela iti Masakupan ti Panangikeddeng

No agaramid kami iti masakupan a panangikeddeng ket saan ka a mapnek iti daytoy nga pangikeddeng, mabilin ka nga "mangapela" ti panangikeddeng. Iti apela ket maysa a pormal a wagas nga mangkiddaw kenyami nga pasadaan ken sabalian iti masakupan ti panangikeddeng nga naaramidmen.

Pinduten ditoy tapno ipatulod iti email ti kiddawmo para iti apela.

I-download ti Ebidensia ti Masakupan ti Seguro para iti daytoy a plano ken basaen ti seksion ti reklamo ken dagiti apela.

Wenno mabalinmo nga i-download ti Pormas ti Kiddaw para iti Pannakaikeddeng ti Masakupan ti Seguro, sungbatam daytoy ken ipatulodmo kadakami.

Pormas ti Parmasia Para ti Pannakaisubli ti Bayad iti Mismo a Miyembro

I-download ti Pormas ti Kiddaw Para iti Pannakaisubli ti Bayad ti Reseta a MAPD manipud iti OptumRx.

Proseso ti Panagsukat iti Maireseta nga Agas

Ania ti aramiden nu dagiti agdama a naireseta nga agasmo ket awan iti Listaan ti Agas (pormulario) wenno maingetan iti dadduma a wagas

Dagiti baro nga kameng

Kas baro a miembro ti plano, mabalin nga agdamaka nga agtumtumar kadagiti agas nga awan iti pormulario ti plano (listaan ti agas), wenno addada iti pormulario ngem maingetanda iti dadduma a wagas.

Iti kayarigan a kas kadagitoy, ruggian a makitungtong iti doktor mo panggep iti umno nga alternatibo nga agas nga adda iti ayan ti pormulary. No awan iti masarakan nga umno nga alternatibo, sika wenno iti doktor mo ket mabalin nga agkiddaw iti pannakailaksid iti pormulary. No maaprobaran ti pannakailaksid, mabalin a makaalaka iti agas para iti partikular a rukod ti tiempo. Bayat nga ad-adalenyo iti doktormo ti kurso ti aramidenyo, mabalin a kualipikadoka nga umawat iti suplay iti panagakar a saan a nababbaba ngem 1 a bulan a suplay kas nailadawan iti Ebidensia ti Masakupan ti planom iti kaadduan kadagiti agas iti aniaman a tiempo bayat kadagiti umuna 90 nga aldaw manipud iti panagbalin a miembro ti plano. Nu naisurat ti reseta iti basbassit nga aldaw, mapalubosan ti mamin-adu a panagkarga bayat kadagiti umuna 90 nga aldaw agingga a maawatmo ti 1 a bulan a suplay ti agasmo kas nailadawan iti Ebidensia ti Masakupan ti planom. Kalpasan ti suplaymo iti panagakar, dagitoy nga agas ket mabalin a saan a maituloy a masakupan.

Nu agnanaedka iti pasilidad ti pannakataripato ti nabayag, ngem limmabeskan iti umuna nga 90 nga aldaw manipud iti panagmiembrom iti planomi, mabalin a sakupen ti programa a panagakar ti saan a bumaba iti 31 nga aldaw nga emerhensia a suplay ti kaadduan kadagiti agas bayat a surutem ti pannakailaksid iti pormulario.

Mabalin nga agdalankanto iti saan a nakaplano a panagakar kalpasan ti umuna nga 90 nga aldaw manipud iti panagpalista iti plano, kas kadagiti panagruar iti ospital wenno kadagiti panagbaliw iti tukad ti taripato (i.e., panagbaliw iti pasilidad ti pannakataripato ti nabayag wenno iti lawas sakbay wenno kalpasan ti maysa a panagruar itipannakataripato ti nabayag, panagpatinggaan ti panagtalinaed iti uneg ti pasilidad ti eksperto a panagaywan ken panagsubli iti masakupan ti Medicare Paset D wenno no maikkat manipud itipannakataripato ti salun-at iti hospisyo). Para kadagiti adu nga agas nga awan iti Listaan ti Agas wenno nu ti kabaelam a mangala iti agasmo ket limitado iti dadduma a wagas, makalikahumka a mangusar iti proseso ti plano iti pannakailaksid. Mabalinmo ti agkiddaw iti maminsan a temporario a suplay ti saan a bumaba iti 1 a bulan a suplay, kas nailadawan iti Ebidensia ti Masakupan ti planom, tapno maikkanka iti tiempo a makisarita iti doktormo maipapan iti alternatibo a panagagas wenno usarem ti pannakailaksid iti pormulario.

Dagiti agpatpatuloy nga kameng

Kas agpatpatuloy nga kameng iti plano, makaawat ka iti Tinawen nga Pakaammo ti Panagsukat wenno Annual Notice of Changes (ANOC). Mabalin a mapansinmo a ti agdama a tumtumarem nga agas ket aniaman iti awan iti mapasungad a tawen ti pormulario wenno maingetan iti dadduma a wagas iti mapasungad a tawen.

Mangrugi nu Oktubre 15, 2021, mabalinmo ti agkiddaw iti 2022 pannakasukimat ti masakupan. Nu maaprobaran ti kiddawmo, sakupen ti plano ti agas agingga iti Enero 1, 2022.

Nu masakupan ti agasmo kadagiti baro a panaginget ti pormulario intono Enero 1, 2022 ken saanmo a nasarita iti doktormo ti panagakar iti alternatibo nga agas ti pormulario wenno inusarmo ti pannakailaksid iti pormulario, mabalinmo ti umawat iti temporario a suplay iti uneg ti umuna nga 90 nga aldaw iti baro a tawen ti kalendario nu mapanka iti grupo nga agam-ammo a makatulong a farmasia. Daytoy ket saan a bumaba iti 1 bulan a suplay, kas nailadawan iti Ebidensia ti Masakupan ti planom, tapno maikkanka iti tiempo a makisarita iti doktormo maipapan iti alternatibo a pannakaagas wenno usarem ti pannakailaksid iti pormulario.

Nu agnanaedka iti pasilidad ti pannakataripato iti nabayag, mabalinmo ti mangala iti adu a panagisakada agingga a maabutmo ti saan a bumaba iti 31 nga aldaw a suplay, kairamanan nu maibunong dagiti reseta para iti nababbaba ngem iti naisurat a balor gapu kadagiti panag-edit iti panagusar iti agas a maibasar iti naaprobaran nga etiketa ti produkto.

Mabalin nga addanto dagiti saan a nakaplano a panagakar kas kadagiti panagruar iti ospital wenno kadagiti panagbaliw iti tukad ti taripato (i.e., panagbaliw iti pasilidad ti pannakataripato ti nabayag wenno iti lawas sakbay wenno kalpasan ti panagruar iti pannakataripato ti nabayag, panagpatingga ti panagtalinaed iti pasilidad ti eksperto a panagaywan ken panagsubli iti masakupan ti Paset D wenno no maikkat manipud iti pannakataripato ti salun-at iti hospisyo) a mabalin a mapasamak iti aniaman a tiempo. No naresetaanka iti agas nga awan iti pormulariomi wenno naingetan ti kabaelam a mangala kadagiti agasmo, makalikagumka a mangusar iti proseso ti plano iti pannakailaksid. Para iti kaadduan kadagiti agas, mabalinmo ti agkiddaw iti maminsan a temporario a suplay ti saan a bumaba iti maysa bulan a suplay, kas nailadawan iti Ebidensia ti Masakupan ti planom, tapno maikkanka iti tiempo a makisarita iti doktormo maipapan iti alternatibo a pannakaagas wenno usarem ti pannakailaksid iti pormulario.

Nu residenteka iti pasilidad ti pannakataripato ti nabayag ken agkasapulan iti pang-emerhensia a suplay, sakupenmi ti saan a bumaba iti 31 nga aldaw a temporario a suplay.

No addaanka iti aniaman a saludsod maipanggep iti daytoy nga polisiya ti panagakar wenno kasapulam ti tulong iti panagkiddaw iti pannakailaksid iti pormulario, kontakem ti pannakabagi dagiti serbisio iti miembro.

Para iti impormasion iti proseso ti panagakar iti naireseta nga agas iti Espaniol, mapan iti Dagiti Porma ken Pammataudan ken kitaen ti seksion nga 5.2 ti Ebidensia ti Masakupan (Espaniol) para iti ad-adu pay nga impormasion.

Maisilpo nga Impormasyon

Mabalin a masarakan ti Porma ti Kiddaw para iti Pannakaikeddeng ti Masakupan iti uneg ti seksion nga Iyapela ti Desision iti Masakupan iti daytoy a panid.

Programa panggep ti Medication Therapy Management

Ti UnitedHealthcare’s Medication Therapy Management (MTM) nga programa ket inaramid ti grupodagiti botikero ken dagiti doktor. Ti programa ti MTM ket mangmangted dagiti miembro iti comprehensive medication review (CMR) kadua iti botikero wenno sabali nga kualipikado nga tagaipaay ti panangtaripato ti salun-at. Ti programa ket tultulungan na dagiti miembro nga matarusan ti sakop da nga agas ken no kasano nga usaren dagiti medikasionda, ken suruan dagiti miembro kadagiti potensial nga napeggad nga interaksion ti agas/wenno dagiti peggad dagiti side effect.

Kasano ti Agbalin a Kualipikado
Ti Masapul nga Aramidem
Ania ti Sumaruno

Kasano ti Agbalin a Kualipikado
Daytoy a programa ket sidadaan nga awanan iti kanayunan a bayadna. Awtomatikoka a mailista iti programa a Panangimaton iti Terapiya a Panagagas no sika ket:

 • agtumtumar iti walo (8) wenno ad-adu pay nga agsubli-subli a medikasion iti Paset D, ken
 • addaan iti tallo (3) wenno ad-adu pay a napaut a kondision ti salun-at manipud iti sumaganad a listaan:
  • Agsubli-subli a sakit a panagpullat ti bara (COPD)
  • Diabetes
  • Panagmintis iti Puso
  • Nangato a Kolesterol
  • Osteoporosis
 • ken posible a gumastos iti nasursurok ngem $4696 tunggal tawen kadagiti masakupan nga agas ti Paset D

WENNO

 • adda iti Programa a Panangimaton iti Agas tapno matulungan a mangimataon a nasaysayat ken nataltalged iti panagusar kadagiti agas kas kadagiti para iti ut-ot. 

Ti Masapul nga Aramidem
Iti las-ud ti 60 nga aldaw manipud iti panagkualipikado para iti programa nga MTM, makaawatka iti diaya babaen iti koreo a kumpletoem ti Komprehensibo a Panangsukimat iti Agas (CMR). Mabalinmo met a maawat daytoy a diaya babaen iti telepono.

Mabalinmo a kumpletoen ti CMR babaen iti telepono wenno personal iti kualipikado a tagaipaay iti panangtaripato ti salun-at. Agpaut daytoy iti agarup 30 a minutos. Repasuento ti maysa a parmasista, wenno kualipikado a tagaipaay iti CMR, ti pakasaritaan ti panagagasmo, agraman dagiti agas a de-reseta ken saan a de-reseta, ken kitaenna dagiti aniaman a parikut.

Ania ti Sumaruno
Iti las-ud ti 14 nga aldaw manipud iti CMR, makaawatkanto iti pakete a naglaon iti pakadagupan ti panagtingiting kairamanan dagiti banag ti tignay a nasarita ken ti listaan dagiti agas a tumtumarem ken nu apay a tumtumarem dagitoy. Daytoy nga impormasion ket mabalin a makatulong no makisaritaka iti doktor wenno parmasistam. Mabalin a maipaw-it iti doktormo dagiti resulta. Malaksid iti daytoy, makaawat dagiti miembro iti programa nga MTM iti impormasion iti natalged a panangibelleng kadagiti de-reseta nga agas kairamananen dagiti kontrolado a substansia.  

Mabalinmo met nga i-download ti blangko a Listaan ti Medikasion (PDF) para iti personal a panagusarmo.

Malaksid iti CMR, dagiti Naka-target a Panangsukimat iti Agas ket maar-aramid iti saan a nababbaba ngem kada tallo bulan. Maar-aramid daytoy tapno maduktalan dagiti aniaman nga interaksion ti agas-iti-agas wenno dagiti dadduma a pakaseknan iti agas. Maipaw-it dagita a panagsukimat iti doktormo.

Ti programa a Panangimaton iti Medikasion a Terapia ket saan a benepisio ti plano.  Para iti ad-adu pay nga impormasion maipapan iti programa a Panangimaton iti Medikasion a Terapia, maidawat a tawagam ti numero nga adda iti likod ti ID kardmo kas miembro wenno mabalinmo a tawagan ti grupo iti klinikal a call center ti OptumRx MTM iti 1-866-216-0198, TTY 711, Lunes – Biernes 9AM – 9PM EST.

Agbiruk iti Dental Provider

Agbiruk iti dentista dita lugarmo.

 • Pislem ti "Search for a Dentist" iti baba tapno irugim ti agbiruk. Agpakitanto ti baro a window para iti myuhc.com. 
 • Pilien iti "Agsapol iti Dentista", santo "NETWORK TI MEDICARE ITI PAGILIAN" manipud iti listaan dagiti dental a plano.

Agbiruk iti Dentista

Agbirok ti Parmasia ti Network

Mangbirok iti Parmasia

Mabalinmo met ti mapan iti OptumRx tapno agorder ken imatonan dagiti de-reseta nga agasmo online.

Ammoem pay ti dadduma gapo dagiti doble nga plano iti naisingsingayan nga kasapulan

Ammuen ti Ad-adu pay

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO D-SNP)

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software